Kapsułki Suplementy Diety utylizujemy jako BIO Odpady

Opakowania plastikowe po Suplementach utylizujemy jako Plastik.

Katalogując suplementy diety jako środek spożywczy, zgodnie z ich legalną defi nicją z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, na gruncie ustawy o odpadach, można uznać, że są to bioodpady. Bioodpady są defi niowane jako ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Główne znaczenie powinna mieć wobec tego ustawa o utrzymaniu czystości w gminach, która wskazuje, że gminy mają za zadanie m.in. nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie selektywnegozbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Szczegółowe zasady gospodarowania odpadami na terenie danej gminy określa regulamin utrzymania czystości i porządku, który jest aktem prawa miejscowego. Rada gminy w tym regulaminie może w szczególności określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów. Regulacja ustawy o utrzymaniu czystości w gminach pozwala na dużą autonomię poszczególnych gmin w tworzeniu systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Co do zasady, większość gmin – w interesującym nas zakresie – wprowadza podział na odpady bio, do których należą m.in. resztki jedzenia, oraz odpady nazywane innymi/resztkowymi/zmieszanymi, które nie mogą być zakwalifi kowane do pozostałych kategorii odpadów ani nie mogą zostać poddane recyklingowi. W kontekście suplementów diety wątpliwości może budzić zarówno zakwalifikowanie ich jako odpadów biodegradowalnych oraz przetwarzanie na nawóz organiczny, jak i składowanie w nierecyclingowej grupie odpadków.